Všeobecné podmienky súťaže

Vianočná súťaž DALNO kuchyne Dunajská Streda

(ďalej len „Štatút“)

 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: KB-TRADE s.r.o.

Sídlo: 930 35 Michal na Ostrove 195

IČO:  46 195 327

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vl. č. 27579/T, odd.: Sro

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 22.11.2020 do 15.12.2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov  s trvalým alebo prechodným pobytom a dodacou adresou na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa nemôže zúčastniť  osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže :

a/           lajkuje súťažný príspevok na facebookovej stránke DALNO kuchyne Dunajská Streda alebo

b/           komentuje súťažný príspevok na facebookovej stránke DALNO kuchyne Dunajská Streda.

Do súťaže bude každý súťažiaci zaradený len jedenkrát a to bez ohľadu na počet komentárov na súťažnom príspevku.

5. Výhra

Výhrou v súťaži je  10-dielná sada hrncov zn. BLAUMANN  v hodnote 70,- €. Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.

Výherca berie na vedomie, že výhra môže byť predmetom dane  v zmysle prísl. ust. Zák. č. 595/2003 Z.z v platnom znení. Prípadnú daň z príjmov sa zaväzuje hradiť v plnej výške samotný výherca.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov. Organizátor súťaže vyhodnotí súťaž najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa jej skončenia.  

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na FB stránky DALNO kuchyne Dunajská Streda. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 10 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.

8. Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, prezývka, profilová fotka, resp. e-mailová adresa) ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu určitú, a to do odovzdania výhry výhercovi. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať oznámením doručeným formou e-mailu na adresu info@mobiliadesign.eu.

Odmietnutím poskytnutia osobných údajov alebo odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov, Organizátor nie je schopný výhercovi riadne výhru odovzdať. Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Michale na Ostrove, dňa 22.11.2020