Ochrana osobných údajov


Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Prevádzkovateľom osobných údajov je: mobilia s.r.o., 930 35 Michal na Ostrove 195, IČO: 54 304 911 („ďalej len obchodná spoločnosť“).
Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame
1. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete:
Osobné údaje nám poskytujete v prípade, že sa rozhodnete vyplniť niektorý z kontaktných formulárov alebo sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinný sám zvážiť, do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však nemôžeme reagovať na Váš podnet či žiadosť. Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a my sa budeme na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. Naša obchodná spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov.
2. Osobné údaje, ktoré získame z Vášho používania Stránky
Naša obchodná spoločnosť môže získavať aj údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu aj nepriamo. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje: informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na Stránku, ktoré môžu zahŕňať vše-obecné informácie o Vašom zariadení; dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k Stránke (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné); údaje o Vašom používaní Stránky; informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích programov našich partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí; informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach); informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ alebo Instagram) a pod.
Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Vyššie uvedené údaje sa stávajú Osobnými údajmi v momente, kedy ich priradíme ku konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osobe, napr. v prípade používania Stránky s prihláseným užívateľským kontom.
3. Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb
Naša spoločnosť môže získavať aj Osobné údaje od tretích osôb a tieto Osobné údaje kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré sme získali od Vás. Ide predovšetkým o údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook, Instagram) ak ste sa rozhodli zriadiť svoje užívateľské konto prostredníctvom služieb týchto tretích strán. V takom prípade Vás prevádzkovateľ sociálnej siete (Google, Facebook, Instagram) vyzve na odsúhlasenie poskytnutia Osob-ných údajov a na základe tohto súhlasu tieto Osobné údaje prevádzkovateľ danej sociálnej siete (Google, Facebook, Instagram) poskytne nám.
Akým spôsobom Vaše údaje spracúvame
Naša obchodná spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia a za účelom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach ochrany súkromia.
1. Poskytovanie, zlepšovanie a optimalizácia prevádzky Stránky
Naša obchodná spoločnosť spracúva Vaše Osobné údaje vrátane údajov získaných z Vášho používania Stránky špecifikovaných vyššie na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizáciu prevádzky Stránky, na zvýšenie komfortu pri ich používaní, na zabezpečenie technickej podpory Stránky, analytického a štatistického vyhodnotenia používania Stránky a profilovania, zistenia a zabránenia zneužívania Stránky (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentami a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povinností. Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnej prevádzky Stránky a optimalizácií jeho funkcionalít.
Takémuto spracúvaniu môžete zabrániť zakázaním používania alebo ukladania súborov cookies na Vašom zariadení tým, že zmeníte nastavenie Vášho prehliadača. Niektoré funkcie Stránky však potom nemusia fungovať správne.
Môžete tiež odstrániť súbory cookies, ktoré sa uložili na Vašom zariadení. Môžete tiež zvoliť prehliadanie našej Stránky v „privátnom režime“, ktorý obmedzí rozsah údajov ukladaných súbormi cookies. Bližšie informácie o používaní súborov cookies nájdete na našej webovej stránke.
2. Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy
Naša obchodná spoločnosť spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom formulára na otázky alebo prostredníctvom e-mailu na účely kon-taktovania Vás, ako aj na účely vybavenia Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu, prípadne aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom. Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnych služieb našej obchodnej spoločnosti a poskytovania klientskej podpory. Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 1 rok.
3. Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR
Naša obchodná spoločnosť spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom formulára na otázky alebo prostredníctvom emailu na účely pre-skúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.
Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti. Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti.
S kým zdieľame Vaše údaje
Naša obchodná spoločnosť sprístupňuje Vaše Osobné údaje ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov.
Ako dlho uchovávame vaše údaje
Osobné údaje poskytnuté na účely vybavovania Vašich dopytov, dotazov a otázok spracovávame po celú dobu vybavovania Vášho dotazu rep. otázky. Údaje, ktoré sme získali prostredníctvom súborov cookies, spracovávame po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies – t. j. po dobu, kedy máte ukladanie cookies vo svojom prehliadači povolené.
Aké práva máte nad svojimi údajmi
Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným Osobným údajom nasledovné práva.
1. Právo na prístup k údajom
Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov a informáciu o účele spracúvania Osobných údajov; kategórii spracúvaných Osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania Osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od nás opravu Osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie Osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov; zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania Osobných údajov pre dotknutú osobu.
2. Právo na opravu
Máte právo požadovať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.
3. Právo na vymazanie
Máte právo požadovať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie; namietate ich spracúvanie; sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne, je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
4. Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo požadovať od nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich Osobných údajov, ak namietate správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť Osobných údajov; spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; naša spoločnosť už nepotrebuje Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov; ste namietali voči spracúvaniu Vašich Osobných údajov až do doby kým overíme, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
5. Právo na prenosnosť Osobných údajov
Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.
6. Právo namietať
Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich Osobných údajov alebo ak opráv-neným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov. Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na účely priameho marketingu. Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Osobných údajov vykonávaných našou spoločnosťou na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu.
7. Právo iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov
S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
8. Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené? Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to poslaním e-mailu na adresu: info@mobiliadesign.eu, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti na korešpondenčnú adresu: Jantárová cesta 4067/109, 929 01 Dunajská Streda. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.
9. Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať písomným vyhlásením poslaným v písomnej podobe e-mailom na adresu: info@mobiliadesign.eu alebo na korešpondenčnú adresu: Jantárová cesta 4067/109, 929 01 Dunajská Streda, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.